Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Davranış Bilimleri

TRM 106

2

2+0

2

3

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Bilge AKSAY

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Bilge AKSAY

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Davranış Bilimleri konusunda gerekli bilgi ile donatmak ve donanımını iş ortamında uygulayabilme yetisi kazandırmak

Dersin İçeriği

Psikoloji ve sosyoloji bilim dalları ile de yakından bağlantılı olan ve birey davranışı ile grup davranışını etkileyen faktörlerin incelenmesi, davranışın altında yatan sebeplerin ve prensiplerin irdelenmesi, Davranış Bilimleri’nin tanımı, gelişimi ve diğer disiplinlerle ilişkisi, bireysel davranış modeli, davranışların temel kaynağı: ihtiyaçlar, tutumlar, kişilik ve davranış, kültür ve davranış, birey-örgüt bütünleşmesi konularının özetlenmesi.

Öğrenme Çıktıları

- İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek

- İşletme politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak

- İşletme alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek

- Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek

- İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek

- Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek

- Kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek

- Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek

- İşletme stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek

- İşletme alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak

- Farklı sorunları algılayabilmek ve fırsat olarak değerlendirebilme

- Dünyadaki değişen yönelimleri izleyebilmek, anlayabilmek ve yorumlayabilmek

- Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek

- Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak

- Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek

- Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Teorik

1.Hafta

Davranışın Kavranması ve Davranış ve Temelleri

2.Hafta

Davranışın İçsel (Psikolojik) Temelleri: Güdüleme

3.Hafta

Davranışın İçsel (Psikolojik) Temelleri: Kişilik

4.Hafta

Davranışın İçsel (Psikolojik) Temelleri: Biliş, Öğrenme, Duygulanma, Tutum

5.Hafta

Davranışın Dışsal Temelleri

6.Hafta

Turistik Satın alma Davranışı ve Temelleri

7.Hafta

Turistik Deneyim

8.Hafta

ARASINAV

9.Hafta

Turistik Yaşam Biçimine Özgü Davranışlar

10.Hafta

Turistik Toplumsallaşma

11.Hafta

Turist-Turist İlişkileri

12.Hafta

Turist-Yerli İlişkileri

13.Hafta

Turist-Görevli İlişkileri

14.Hafta

Turist-Yerli Karşılaşmalarının Makro Boyutları

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. “Organizational Behavior: Human Behavior at Work” McGraw-Hill Higher Education

2. “İşletmelerde Davranış” İlhan ERDOĞAN “Davranış Bilimleri” Feyzullah EROĞLU

3. “İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri” A.Can BAYSAL, Erdal TEKARSLAN

4. “İşletme Yöneticiliği” Tamer KOÇEL

5. “Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi” Erol EREN