Dersin Adı: Yat ve Marina İşletmeciliği
Dersin Kodu: Kon-323
Dersin Adı- İngilizce: Yacht and Marina Management
Ders Yılı (1-6): 5
Ders Yarıyılı (Güz/Bahar/Tüm Yıl): Güz (16 Hafta)
Dersin Dili: İngilizce
Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli): Seçmeli
Dersin Amacı: İnsanoğlunun varlığı ile başlayan seyahat olgusu, teknolojik gelişmeler, turistik talepteki farklılıklar, moda ve alışkanlıklar gibi faktörlere dayalı olarak sürekli gelişmekte ve yeni anlamlar kazanmaktadır. Farklı zamanlarda farklı isteklere yönelen turistlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya çalışan turizm işletmeleri rekabet koşullarını da göz önünde tutarak yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Deniz-güneş-kum üçgeninin cazibesini yitirebileceği endişesi, turistik ürün çeşitlendirmesi ve turistlerin sosyo-demografik özelliklerindeki değişmeler gibi etmenler gözlerin keşfedilmemiş ya da yeterince işlenmemiş alanlara çevrilmesine neden olmaktadır. Yeterince işlenmemiş alanlardan olan yat ve marina işletmeciliği ve yat turizminin de hak ettiği noktada olduğunu söylemek güçtür. Tüm bu gerçeklerden hareketle bu derste yat ve marina işletmeciliği ait teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Yat ve marina işletmelerinin sınıflaması, Yat ve marina işletmelerininde mavi bayrak ve diğer çevre uygulamaları,Türkiye ve Dünyada Yat ve Marina İşletmeciği, yat ve kruvaziyer turizmi


Hafta Konu
1 Yat İşletmelerine Giriş, Yat İşletmelerinde Organizasyon Yapısı
2 Yat İşletmelerine Belgelendirme, İşletmecilik Esasları, Yat İşletmelerine Sunulan Hizmetler
3 Marina İşletmelerine Giriş, Marina İşletmelerinde Organizasyon Yapısı
4 Marina İşletmelerinde Belgelendirme
5 Marina İşletmelerinde İşletmecilik Esasları, Marina İşletmelerine Sunulan Hizmetler
6 Yat ve Marina İşletmelerinde Mavi Bayrak Uygulamaları
7 Vize
8 Türkiye ve Dünyada Yat ve Marina İşletmeciği
9 Türkiye’de Yatçılık ve Marina Sektöründe Son Durum 1
10 Türkiye’de Yatçılık ve Marina Sektöründe Son Durum 2
11 Türkiye Limanlarının Karşısındaki Rekabet Riski
12 Yat - Marina İşletmelerinde Yönetici Ve İşgören Sorunları
13 Yat ve Marina İşletmelerinde Fiyatlamalara İlişkin Verilerin Değerlendirilmesi
14 Türkiye’de Yat Turizmi
15 Dünya’da Yat Turizmi
16 Final

Program Öğrenme Çıktıları
1 İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2 Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3 Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4 İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6 Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7 Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9 Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10 Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11 Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13 Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15 Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü: 87
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3,48
Dersin AKTS Kredisi: 3
Kaynaklar: Kaynaklar
DEMİRKOL Şehnaz ve Diğerleri , Turizm İşletmeciliği, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004