Dersin Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U saati

Kredi

AKTS

Araştırma Yöntemleri

TRM 302

6

3+0

3

5

 

Ders Detayı

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Tipi

Zorunlu

Öğrenme Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, tartışma, problem çözme, klasik öğrenme modelleri, bireysel çalışma

Dersin Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Bilge AKSAY

Öğretim Elemanı

Dr. Öğretim Üyesi Bilge AKSAY

Asistan

---

Dersin Hedefleri

Gerek bilimsel bilgi üretimi ve gerekse de üretilen bilgilerden faydalanmayı kolaylaştırmak amacıyla öğrencilere bilimsel yöntem hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Bu derste bilimsel araştırmanın mantığı üzerinde durulacak, araştırmanın aşamaları analiz edilecek ve nicel ve nitel yöntemlere dair örnekler üzerinde çalışılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

- Araştırma Teknikleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.

- Araştırma Tekniklerine ilişkin yapılan sınıflandırmalarının mantığını açıklar.

- Araştırma Teknikleri ile ilgili veri toplama yöntem ve teknikleri kullanır.

- Bilimsel araştırmanın önemini değerlendirir.

- Bilimsel bilgi üretiminde araştırma tekniklerinin fonksiyonunu değerlendirir.

- Bilimsel araştırma ölçütlerine uygun araştırma konuları tasarlar.

- Verilen bir araştırma konusunu bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak planlar.

- Verilen bir araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirir.

- Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz eder.

- Verilen bir araştırma konusunu bilimsel kurallara uygun olarak raporlar.

- Çalışmalarında bilimsel tutum ve davranışları uyarlar.

 

 

Haftalık İçerikler

Hafta

Konular

1.Hafta

Bilimsel Araştırma, Kuram, Bilimin Temel İşlevleri, Bilimsel Araştırma İlkeleri, Bilimsel Yöntem Ve Diğer Kavramlar.

2.Hafta

Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Önemi Ve Hipotez.

3.Hafta

Hipotez Geliştirme Ve Teori.

4.Hafta

Veri Toplama Ve Değerlendirme Yöntemleri: Veri Ve Türleri, Ölçme Ve Türleri, Ölçek Ve Türleri.

5.Hafta

Veri Toplama Ve Değerlendirme Yöntemleri: Güvenilirlik Ve Geçerlilik, Veri Toplamada Temel Yaklaşımlar, Ortak Süreçler.

6.Hafta

Veri Toplama Teknikleri Ve Verilerin İşlenmesi: Görüşme, Anket, Gözlem, Kaynak Derlemesi, Tarama, Yazışma, Verilerin İşlenmesi, Çözümlenmesi.

7.Hafta

Araştırma Tasarısı Ve Rapor Hazırlama: Araştırmanın Sınıflandırılması, Yazım Kuralları, Kaynak Toplama, Notlar, Bibliyografya, Tablo Ve Şekiller.

8.Hafta

ARASINAV

9.Hafta

Araştırma Tasarısı Ve Rapor Hazırlama: Sayfa Düzeni, Kaynak Ve Dipnotlar, Metin Aktarımları, Tablo, Şekil Ve Grafikler.

10.Hafta

Bilim Dili: Yazım Dili, Sözcük Seçimi, Cümle Ve Paragraf Yapısı, Üslup, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri.

11.Hafta

Dipnot Ve Kaynaklar: Konulu Yazımların Değerlendirilmesi

12.Hafta

Örnek Metin İncelemesi

13.Hafta

Örnek Metin İncelemesi

14.Hafta

Turizm Endüstrisi İle İlgili Bitirme Projesinin Hazırlanması

 

 

 

 

Değerlendirme Yöntemi

Etkinlik

Sayı

Katkı (%)

Vize Sınavı

1

30

Final Sınavı

1

40

Ödev

1

10

Proje

1

20

TOPLAM

100

 

Referanslar

1. Yıldırım, E., Altunışık, R., Coşkun R. Ve Bayraktaroğlu S. (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık.

2. Özdamar, K. (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi.

3. Karasar,N. (1998) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

4. Karasar,N (1995) Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

5. Kaptan,S. (1998) Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri.

6. Kaptan,S. (1989) Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri, Tekışık A.Ş. Veb Ofset Tesisleri.

7. Yıldırım,A.&H.Şimşek. (1999) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

8. Aziz,A. (1994) Araştırma Yöntemleri - Teknikleri ve İletişim, Turhan Kitabevi Basım-Yayın Tic.Ltd.Şti.

9. Sekeran, U. (2003), Research Methods for Business:A Skill Building Approach, 4th Ed.

10. Hair J., Black, B., Babin, B., Anderson, R. And Tahtam R. (2005), Multivariate Data Analysis, 6 th Ed., Prentice Hall.