Dersin Adı İş İletişimi
Dersin Kodu TRM-221
Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli

Dersin Veren Öğretim Elemanları                                                 
Dersin Dili Türkçe
Ders Yeri D-101
Dersin Veriliş Şekli Örgün (Yüz Yüze)
Dersin Önkoşulları Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı İş hayatında etkili ve olumlu iletişimler kurabilmek için gerekli olan bilgi ve yöntemleri öğretmektir.
Dersin İçeriği İletişim kavramı, önemi; iletişim süreci, iletişim türleri, sözlü, sözsüz iletişim; dinleme becerileri, telefonda iletişim.
Dersin Öğrenme Kazanımları 1-İletişim kavramı ve önemini bilir.
2-İletişimin yönetim bilimindeki yerini kavrar.
3-İletişimin özelliklerini ve sürecini bilir.
4-İletişim sürecinin öğelerini bilir.
5-İletişim türlerini ayırteder.
6-Etkili sözlü iletişimin kurallarını bilir.
7-Etkili dinleme becerilerini geliştirir.
8-Etkili sözsüz iletişimin kurallarını bilir.
9-Etkili telefonda iletişimin kurallarını bilir.
Hafta Konu
1 İş İletişimine Giriş
2 İletişim ve Yönetimi
3 İletişimin Özellikleri
4 İletişim Süreci
5 İletişim Sürecinin Öğeleri-1
6 İletişim Sürecinin Öğeleri-2
7 İletişim Sürecinin Öğeleri-3
8 Vize Haftası
9 İletişim Türleri
10 Sözlü İletişim
11 Dinleme Becerileri
12 Sözsüz İletişim
13 Yazılı İletişim
14 Telefonda İletişim
15 Toplantıda İletişim
16 Final Haftası
17 Final Haftası
Program Öğrenme Kazanımları
1 İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2 Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3 Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4 İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6 Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7 Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9 Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10 Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11 Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13 Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15 Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 76
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3,04
Dersin AKTS Kredisi: 3